Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Pile

Seminarium w Kołobrzegu

25.09.2015 - opracowała Urszula Lipińska

W dniach 04.11.2015--07.11.2015r. Zarząd OSPSBHP oddział w Pile organizuje seminarium szkoleniowe w Kołobrzegu. Seminarium odbędzie się w OSW "CHALKOZYN" ul. Zdrojowa 1, Kołobrzeg.
Koszt seminarium 350 zł od osoby - członka stowarzyszenia.
W seminarium mogą wziąć udział osoby niezrzeszone - koszt uczestnictwa 500 zł od osoby.
W trakcie seminarium zostanie przeprowadzone szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP.
Za udział w szkoleniu okresowym odpłatność 100 zł.

Przedpłaty w kwocie 100 zł na konto oddziału należy dokonać do dnia 30 września.


Szkolenie dla behapowców w Pile

03.07.2015 - Opracowała: Urszula Lipińska

W dniu 03.07.2015r. w Sali Uniwersytetu Oświatowego w Pile dla członków OSPSBHP oddziału w Pile odbyło się szkolenie na temat: „Chemikalia w zakładach pracy”. Szkolenie prowadziła Pani Dorota Kledzik Starszy Inspektor Pracy Główny Specjalista Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu oddział w Pile, która przedstawiła prezentację multimedialną. W trakcie szkolenia omówione zostały regulacje prawne, w tym nowe przepisy. Następnie obowiązująca dokumentacja dotycząca chemikaliów produkowanych, dystrybuowanych i stosowanych w zakładzie. Kolejne zagadnienie to kontrolowane obszary, dokumenty dotyczące chemikaliów. Szkolenia okresowe bhp dla pracowników wykonujących czynności pracy z chemikaliami, gdzie należy zwrócić uwagę na prace ujęte w wykazie prac szczególnie niebezpiecznych. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że częstotliwość szkoleń w zakładzie pracy ustala pracodawca. Kolejne zagadnienie to opracowywanie procedur zakładowych w zakresie chemikaliów np. sporządzanie roztworów. Opracowywanie instrukcji stanowiskowych bhp, instrukcji magazynowania oraz instrukcji stosowania środków ochrony indywidualnej. Obowiązek ujmowania w instrukcjach sposobu postępowania w sytuacjach awaryjnych. Przypomnienie o tym, że odnośnie środków biobójczych obowiązują odrębne przepisy. Całe szkolenie zostało przeprowadzone w profesjonalny sposób i z dużą znajomością tematu. Na zadawane pytania wszyscy uzyskali odpowiedzi. Uczestnicy szkolenia doceniają fachowość Pani Inspektor w dziedzinie chemikaliów i chętnie spotkają się na kolejnym szkoleniu. Po zakończonym szkoleniu prezentacja została przesłana do wszystkich członków OSPSBHP oddziału w Pile.
Dziękujemy.

Spotkanie

Zarząd OSPSBHP oddziału w Pile organizuje spotkanie wszystkich członków dnia 03 lipca br. o godz. 11:00. Spotkanie odbędzie się w sali Uniwersytetu Oświatowego w Pile przy ul. Kossaka 118. Temat "Chemikalia w zakładzie pracy" poprowadzi inspektor PIP Pani Dorota Kledzik. Ewentualne pytania proszę kierować do prezesa oddziału kol. Zygmunta Jelińskiego. Urszula Lipińska - sekretarz Zarządu.

Konkurs BHP

W ramach swojej działalności OSPSBHP oddział w Pile współpracuje ze szkołami ponadpodstawowymi w regionie pilskim organizując konkursy wiedzy z dziedziny Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ergonomii. Możemy pochwalić się wspólnym sukcesem: uczeń Zespołu Szkół Leśnych w Goraju Bartosz Matz przygotowujący się pod opieką kol. Zygmunta Jelińskiego został laureatem tzw. „0” VII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie zajmując zaszczytne IV miejsce. Finał konkursu odbył się dnia 10 kwietnia 2015r. na Wydziale Inżynierii Produkcji pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konkursie udział wzięło ponad 2500 uczniów średnich szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym i leśnym. Do finału przystąpiło prawie 130 uczniów z całego kraju. Finaliści musieli wykazać się nieprzeciętną wiedzą, konkurs dotyczył dziedziny mało popularnej a poziom zadań wykraczał daleko poza ramy szkolnych programów nauczania. Zwycięzcy uczniowie, oprócz prestiżowych nagród w postaci indeksów na Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie, otrzymali również cenne nagrody od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesa KRUS oraz organizatorów i sponsorów. Pamiątkowe dyplomy oraz podziękowania za wkład pracy otrzymali również uczniowie i nauczyciele z pozostałych szkół.

Informacja

W dniu 28 kwietnia jak co roku przypada Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Zarząd OSPSBHP o/Piła organizuje uroczyste obchody tego Święta w dniu 24.04.2015r. tj. w piątek. Spotkanie wszystkich członków oddziału odbędzie się o godz. 13:00 w Powiatowym Centrum Edukacji przy ul. Ceglanej w Pile. Temat przewodni spotkania to „Wypadki przy pracy”. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele PIP, ZUS, UDT. Na zakończenie odbędzie się uroczyste złożenie wiązanki kwiatów pod obeliskiem z tablicą poświęconą pamięci „Ofiar wypadków przy pracy”.
Obecność wszystkich członków obowiązkowa.
Prezes Zarządu – Zygmunt Jeliński

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników
Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Oddział w Pile
ul. Kossaka 118
64-920 Piła
tel. 067 351 26 26