Wydarzenia

Wydarzenia 2017

PIŁA - Dzień Bezpieczeństwa

Pilski oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy od kilkunastu lat uroczyście obchodzi Światowy Dzień Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy. Dnia 28 kwietnia 2017 roku w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile odbyło się spotkanie członków OSPSBHP, które poprowadził prezes zarządu oddziału kol. Zygmunt Jeliński. W spotkaniu uczestniczyły 24 osoby oraz zaproszeni goście. Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy – pani Joanna Ościk i pan Piotr Kin przedstawili prezentację na temat „Wypadki przy pracy – region pilski na tle wielkopolski w 2016r.” Zostały omówione wybrane wypadki, przypadki szczególne, wypadki niestandardowe
i zdarzenia wypadkowe. Temat cieszył się zainteresowaniem wśród behapowców. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, podejmowali dyskusję, zadawali pytania. Zadaniem dla pracodawców jest podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia liczby wypadków. Inspektorzy PIP wskazują na działania zapobiegawcze, szczególnie na zwiększenie świadomości pracowników w zakresie zagrożeń, narażenia na czynniki prowadzące do wypadków oraz możliwe do przewidzenia skutki dla pracownika. Wszyscy wiemy
z doświadczenia, że pracownik świadomy tego co mu grozi, pracuje ostrożnie, przestrzega przepisów, stosuje środki ochrony. Po omówieniu tematu wypadków i prewencji w tym kierunku, uczestnicy spotkania przeszli pod obelisk z tablicą poświęconą „Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy”. Nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów przez delegacje pod tablicą pamiątkową i uczczenie minutą ciszy pamięci wszystkich, którzy stracili życie w wypadkach przy pracy.

Piła, dnia 28.04.2017r.

Opracowała:

Urszula Lipińska – sekretarz zarządu OSPSBHP o/Piła

 

 

W dniu 30.03.2017 roku odbyło się szkolenie dla wszystkich członków OSPSBHP oddziału w Pile.

Szkolenie na temat „Ochrona środowiska – ogólne zasady dostosowania działalności podmiotu gospodarczego do przepisów prawa” przeprowadziła Pani Małgorzata Polzin z Zakładu Usługowego „ODUM” w Chodzieży. Szkolenie odbyło się w Sali Uniwersytetu oświatowego w Pile

W szkoleniu uczestniczyło 36 osób.

Zakres szkolenia obejmował:

1. Omówienie Ustawy Prawo ochrony środowiska pod kątem obowiązków ciążących na podmiotach gospodarczych w zakresie ochrony powietrza i emisji hałasu. Omówiono przepisy prawne i akty wykonawcze do Ustawy. Hałas – ochrona akustyczna środowiska. Pomiary emisji np. pyłów, ilości pobieranej wody.

2. Omówienie Ustawy o odpadach pod kątem obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów. Co to są odpady, katalog odpadów, wzory dokumentów, lista rodzaju odpadów poddawanych odzyskowi. Przedstawiono dokładnie prawidłowe wypełnianie karty ewidencji odpadu. Zasady magazynowania odpadów – najważniejsza zasada to magazynowanie selektywne i zabezpieczanie odpadów niebezpiecznych. Przepisy karne w odniesieniu do gospodarki odpadami, regulacje formalno-prawne, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, administracyjne kary pieniężne.

3. Przepisy w zakresie ochrony powietrza – ogólne omówienie przepisów. Obowiązujące zgłoszenie instalacji, emisji i pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji. Emisja
z poszczególnych stanowisk pracy kumuluje się na terenie całego zakładu.

4. Gospodarka wodno-ściekowa i przedstawienie Ustawy prawo wodne. Korzystanie z wód – podział
i zasady. Pozwolenie wodno-prawne wymagane jest na szczególne korzystanie z wód np. na ścieki przemysłowe. Wprowadzanie ścieków do ziemi to też wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych.

5. Ochrona przed hałasem – przepisy. Ochrona akustyczna środowiska – tereny określone rozporządzeniem w sprawie poziomu hałasu w środowisku. W przypadku niedotrzymania określonych norm konieczne jest uzyskanie decyzji na emisję hałasu do środowiska.

6. Sprawozdawczość – obowiązkowe sprawozdania w zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska, raport KOBiZE, opłata produktowa, sprawozdania w zakresie gospodarowania odpadami-zasady ogólne i wymagane terminy składania poszczególnych sprawozdań.

 

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Zaplanowano kolejne szkolenie – temat szczegółowy” „Ochrona powietrza”.

 

Opracowała:

Urszula Lipińska – sekretarz Zarządu OSPSBHP o/Piła

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia 2016                                                                                                                

 Piła, dnia 10.10.2016r.

SPOTKANIE IV

W dniu 07 października 2016 roku o godz. 11:00 w siedzibie Uniwersytetu Oświatowego
w Pile przy ul. Kossaka odbyło się szkolenie zorganizowane przez Uniwersytet Oświatowy i zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oddziału w Pile.

W spotkaniu uczestniczyły 42.  osoby: członkowie stowarzyszenia, osoby nie zrzeszone: przedstawiciele zakładów pracy – pracodawcy, osoby kierujące pracownikami,  pracownicy służby bhp i społeczni inspektorzy pracy.

Spotkanie rozpoczął Prezes Zarządu oddziału kol. Zygmunt Jeliński, przedstawił prowadzącego szkolenie  Ryszarda Bryłę i omówił program szkolenia poświęconego w całości ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Po zapoznaniu uczestników spotkania z planowanym przebiegiem szkolenia, prelegent przeszedł do omówienia swojego dorobku naukowego, opracowanych książek i współpracy z prasą branżową oraz wyższymi uczelniami w dziedzinie oceny ryzyka zawodowego. Następnie przeszedł do części szkoleniowej. Pan Bryła przedstawił materiały źródłowe, z których można skorzystać podczas dokonywania oceny ryzyka oraz obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie. Kolejnym punktem szkolenia było zapoznanie jego uczestników z zasadami ogólnymi przeprowadzania oceny ryzyka na każdym stanowisku w zakładzie pracy. Prowadzący na przykładach omówił kolejne etapy przebiegu oceny ryzyka oraz prawidłowy sposób postępowania przy rozpoznaniu zagrożeń. Omówił ocenę realności wystąpienia zagrożenia i jego ewentualnych skutków, jak również możliwe do zastosowania środki ochronne. Podkreślił ważność oceniania ryzyka po zastosowaniu metod i środków zapobiegawczych oraz dokonywania końcowej oceny ryzyka dla opracowywanego stanowiska pracy.

W trakcie szkolenia osoby szkolące się uczestniczyły w ćwiczeniach, gdzie dokonywały oceny poszczególnych zagrożeń.

Na zakończenie szkolenia odbyła się dyskusja, było wiele pytań i wiele odpowiedzi.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia oraz materiały w wersji elektronicznej.

 

 

Opracowała: Urszula Lipińska

  

Artykuły R.Bryła:

R.Bryła.Ocena ryz.kobiet.pdf

R.Bryła.Służba_BHP_w_Czechach..pdf

R.Bryła.Bezp.pracy_na_torach.pdf

R.Bryła.Bep.pracy_w_hutnictwie.pdf

R.Bryła.Obuwie_stosowane_w_srodowisku.pdf

R.Bryła.Unormowania.OSPSBHP Piła.doc

Piła, dnia 29.01.2016r.

SPOTKANIE I

W dniu 29 stycznia 2016 roku w siedzibie Uniwersytetu oświatowego w Pile przy ul. Kossaka odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oddziału w Pile.

Prezes Zarządu oddziału kol. Zygmunt Jeliński rozpoczął zebranie, przywitał zaproszonego gościa z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Pile Panią nadinspektor Marlenę Duszę i przedstawił przewidywany program spotkania.

Część I - Pani Marlena Dusza nadinsp. ZUS przeprowadziła szkolenie na temat „ Dofinansowanie do przedsięwzięć mających wpływ na stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy”.

Część II – zebranie sprawozdawcze:

  1. Nastąpiło złożenie sprawozdania z działalności oddziału w roku 2015:

 Zarząd – prezes Zygmunt Jeliński,

Oddział – sekretarz Urszula Lipińska,

Finansowe – skarbnik Dariusz Jakubowski,

Komisja Rewizyjna – Elżbieta Dereniowska,

Sąd Koleżeński – Jacek Tokarski.

  1. Odczytanie i zatwierdzenie planu pracy oddziału na rok 2016.
  2. Ustalenie terminu 4-dniowego seminarium we Wrocławiu – zwiedzanie fabryki 3M, szkolenie w Cieplicach.
  3. Podanie informacji na temat targów SAWO 2016, prezentacja oddziału, udział
    w konferencji tematycznej – wyjazd grupowy.
  4. Omówienie spraw bieżących OSPSBHP o/Piła.

 

Opracowała:

Urszula Lipińska