Światowe Dni Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy w Spółce Copal w Trzciance

W dniach 27-29 kwietnia 2022r. w ramach obchodów Światowych Dni Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, na terenie wielkopolskich przedsiębiorstw, przeprowadzono szkolenia o tematyce związanej z przeciwdziałaniem wypadkom przy pracy.


Światowe Dni Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy w Spółce „Copal” w Trzciance

W dniach 27-29 kwietnia 2022r. w ramach obchodów Światowych Dni Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, na terenie wielkopolskich przedsiębiorstw, przeprowadzono szkolenia o tematyce związanej z przeciwdziałaniem wypadkom przy pracy.
Organizatorem tegorocznych, trzydniowych obchodów, była Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu. 
Obchodom patronowali: Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński i Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.
Partnerzy obchodów: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Urząd Dozoru Technicznego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP.
Przedsięwzięcie realizowane było w ramach Porozumienia Bezpieczna Wielkopolska.
    Do udziału w obchodach, decyzją dyrektora Mariusza Trocińskiego, przystąpiła także Spółka „Copal” z Trzcianki. 28 kwietnia br. kilkudziesięciu pracowników zatrudnionych na stanowiskach produkcyjnych, w tym jako operatorzy wózków jezdniowych, a także brygadziści, liderzy, kierownicy wydziałów, uczestniczyło w panelach szkoleniowych prowadzonych przez przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej.
Tematyka szkoleniowa dotyczyła prac i procesów technologicznych wykonywanych na terenie Spółki „Copal”.
Pani Julita Pawłowska – Dudziak z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie przedstawiła zagadnienia związane z postępowaniem w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zawodowej. W szczególności omówione zostały zagadnienia związane z uszkodzeniem słuchu wskutek działania hałasu w miejscu pracy oraz przyczyny wypalenia zawodowego. Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Czarnkowie reprezentowała także Pani Katarzyna Łączkowska starszy asystent z sekcji higieny pracy. 
Państwową Inspekcję Pracy reprezentowało dwóch prelegentów. O zagrożeniach podczas transportu wewnątrzzakładowego, ze szczególnym omówieniem zasad bezpieczeństwa podczas prac transportowych związanych z obsługą i ruchem wózków jezdniowych na przykładzie zdarzeń wypadkowych omówił  starszy inspektor pracy główny specjalista Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu Oddział w Pile Pan Zbigniew Ćwikła. 
Prelekcję na temat zasad bezpieczeństwa pracy z użyciem środków chemicznych, oznakowania, zabezpieczenia, pakowania oraz stosowania ochron indywidualnych podczas prac z użyciem środków chemicznych, w tym niebezpiecznych, przedstawiła Pani Dorota Kledzik starszy inspektor pracy główny specjalista Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu Oddział w Pile.
Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy postawili także materiały dydaktyczne dla pracowników a w szczególności materiały z zakresu bhp dla pracodawców i kierujących pracownikami.
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie reprezentowali: młodszy kapitan Damian Majewski, aspirant Przemysław Grzybowski i strażak Joanna Kowalczyk. Pracownicy Spółki „Copal” zostali zapoznani z zasadami postępowania i ewakuacji podczas zagrożeń pożarowych oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcie szkolenia w formie instruktażu prelegenci zademonstrowali także jak skutecznie zabezpieczyć osobę poszkodowaną.  
Szkolenie zakończono omówieniem przyczyn i skutków wypadków przy pracy oraz i zalecanych środków profilaktycznych. Przypomniano także zasady postępowania w razie wypadku przy pracy. Zagadnienia te przedstawiła Agnieszka Kęcińska-Stypułkowska inspektor ds. bhp w Spółce „Copal”. 
Niezmiernie wartym podkreślenia jest nowatorska forma obchodów Światowych Dni Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Możliwość spotkania się na terenie przedsiębiorstwa przedstawicieli państwowych instytucji kontrolnych z pracodawcami, kierującymi pracownikami oraz pracownikami produkcyjnymi, stworzyło nowe, przyjazne relacje. Forma szkoleniowa pozwala w rzeczywisty sposób uświadomić pracownikom i pracodawcom, że zapobieganie wypadkom przy pracy jest istotnym celem przedstawicieli organów kontrolnych i możliwe jest budowanie bardziej otwartych relacji w ramach działań prewencyjnych. Ponadto pracownicy mogą aktywniej włączyć się w kształtowanie warunków pracy, współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Tegoroczna forma obchodów Światowych Dni Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy uświadomiła wszystkim, że edukacja i kontakt bezpośredni, to niezastąpione formy promocji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Miejmy nadzieję, że takie święto będzie już stałym punktem w corocznych kalendarzach firmowych i udział w nich stanowić będzie ambicję pracodawców i pracowników.