Sprawozdanie z seminarium szkoleniowego - Kołobrzeg 20-23.11.2019

Sprawozdanie z seminarium szkoleniowego - Kołobrzeg 20-23.11.2019

Seminarium dla członków OSPSBHP oddziału w Pile odbyło się w OW „Zorza”  
w Kołobrzegu w dniach 20-23.11.2019 r.
W seminarium uczestniczyło 8 osób – członków oddziału w Pile...W ramach szkolenia odbyło się spotkanie z nadinspektorem Państwowej Inspekcji Pracy w Koszalinie. Pan Piotr Szymański z Sekcji Wypadkowej i Niepełnosprawności omówił temat wypadków przy pracy. Przedstawił jak prawidłowo dokonać zgłoszenia wypadków ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych do PIP. Szczegółowo podał zasady kwalifikacji wypadków oraz omówił pracę zespołów powypadkowych. Omówił również dokumentację przesyłaną do ZUS, w tym poprawne sporządzanie protokołu powypadkowego. Zostały przedstawione szczególne przypadki na przykładzie wypadków ciężkich zgłoszonych do PIP. Podał przyczyny wypadków, ze zwróceniem uwagi na wykazanie przyczyn leżących po stronie pracownika i po stronie pracodawcy. Wymienił przyczyny wypadków wynikające  z braku lub nieprawidłowego szkolenia wstępnego, a zwłaszcza instruktażu stanowiskowego oraz z braku instrukcji bhp na stanowiskach pracy. Wskazał też na przyczyny techniczne,  w tym typowo mechaniczne oraz organizacyjne w przedsiębiorstwie. Ponadto Pan nadinspektor wyjaśnił przypadki, gdzie przyczyną wypadku było zaniedbanie, lekceważenie przepisów i rażące niedbalstwo. Podkreślił, że wypadek z winy pracownika nie pozbawia uprawnień do odszkodowania, jeżeli nie jest wyłączną przyczyną wypadku. Należy zwrócić uwagę, na to że zawsze można wskazać inne przyczyny tzw. współistniejące, które leżą po stronie zakładu pracy.  

W trakcie seminarium odbywały się dyskusje tematyczne. Bardzo cenne uwagi  i spostrzeżenia, wymiana doświadczeń i burza mózgów wiele wniosły do wiedzy zawodowej naszych behapowców w różnych dziedzinach i w odniesieniu do różnych gałęzi przemysłu i usług. 

 

Opracowała: Urszula Lipińska