Konferencja poświęcona tematyce bezpieczeństwa podczas prac budowlanych.

W dniu 30.11.2022r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Pile odbyła się konferencja poświęcona tematyce bezpieczeństwa podczas prac budowlanych.


SPRAWOZDANIE
z przebiegu konferencji dotyczącej bhp

              W dniu 30.11.2022r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Pile odbyła się konferencja poświęcona tematyce bezpieczeństwa podczas prac budowlanych.

Organizatorem konferencji była Komenda Powiatowa Policji w Pile (KPP w Pile), Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) i Ogólnopolskie Stowarzyszenie pracowników Służby BHP oddział w Pile (OSPSBHP O/Piła). Przyczyną zorganizowania konferencji była duża ilość zgłaszanych wypadków ciężkich, zwłaszcza na budowach oraz 3 wypadki śmiertelne. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób: przedstawiciele przedsiębiorstw budowlanych, kierownicy robót, kierownicy budowy oraz pracownicy służby bhp,
w tym członkowie OSPSBHP o/Piła.

              Otwarcia konferencji dokonał Komendant Powiatowy Policji podinsp. Marcin Kowalski.

Pierwszy panel tematyczny poprowadzili przedstawiciele KPP w Pile: sierż. Magdalena Mróz i st. sierż. Wojciech Zeszot. Temat prezentacji to prawne aspekty pracy na placu budowy, bezpieczeństwo podczas prac budowlanych i rola Policji. Przedstawiono statystyki wypadkowe od początku tego roku: zgłoszono 16 wypadków, z czego 11 to wypadki ciężkie i 4 wypadki śmiertelne. Prowadzący przypomnieli o odpowiedzialności karnej osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na budowie – art. 220 Kodeksu karnego. Następnie poinformowali o czynnościach funkcjonariuszy Policji na miejscu zdarzenia. Kolejne zagadnienie to alkohol i jego wpływ na człowieka w kontekście alkohol czy inne używki a pracownik: ograniczona percepcja i mniejsza koordynacja ruchowa, wolniejsze ruchy, mniejsza sprawność manualna. Wszystko to składa się na zwiększone zagrożenie życia i zdrowia pracownika. Podejrzenie, że pracownik jest po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających należy zgłaszać do KPP – jest to wykroczenie. Podano też kiedy należy podjąć decyzję o konieczności badania stanu trzeźwości.   W ramach ćwiczenia uczestnicy konferencji mogli założyć alko gogle i wykonać czynność manualne.

Drugi panel tematyczny prowadzony był przez inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy Oddział w Pile, Pana Piotra Kulikowskiego i Pana Dariusza Nowaka. Przedstawiciele PIP odnieśli się do bhp na budowie. Omówili zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót budowlanych oraz działania podejmowane w ramach strategii zmniejszenia liczby wypadków, w tym stop wypadkom na budowie. Przedstawione zostały kolejne etapy zadań, prac budowlano-remontowych w aspekcie wymagań prawnych. Przygotowanie do pracy: szkolenia, badania, odzież i obuwie robocze, środki ochrony; Przygotowanie do pracy: kwalifikacje, ocena ryzyka zawodowego, instrukcje, wyznaczenie terenu budowy, wygrodzenie, oznakowanie i zagospodarowanie; Roboty ziemne i wykopy – zasady bezpiecznej pracy; Prace na wysokości: Zabezpieczenie stanowiska pracy i zabezpieczenie otworów. praca na drabinie; Rusztowania: ustawienie, odbiór, użytkowanie; Maszyny i urządzenia techniczne: urządzenia ochronne i sterownicze, elektronarzędzia; Substancje i mieszaniny chemiczne: karty charakterystyki, przechowywanie; Urządzenia i instalacje elektryczne i energetyczne.

Panel trzeci zaprezentował przedstawiciel OSPSBHP o/Piła Pan Zygmunt Jeliński – prezes Zarządu Oddziału. Tematem tej części konferencji były działania pracodawcy w zakresie BHP przy pracach szczególnie niebezpiecznych. Prowadzący omówił szczegółowo obowiązki pracodawcy prowadzącego roboty budowlane oraz zasady organizacji prac wykonywanych  na wysokości z naciskiem na działania minimalizujące zagrożenia. Przy omawianiu niezbędnej na budowie dokumentacji, uczestnicy konferencji mieli możliwość obejrzenia przykładowej prawidłowo sporządzonej dokumentacji behapowskiej. Prowadzący przedstawił też wymagane instrukcje, procedury oraz kartę monitoringu
bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy.

Panel czwarty prowadzony był przez Pana Marcina Kosickiego, biegłego z dziedziny bezpieczeństwa
i higieny pracy. Prelegent przedstawił zakres działań biegłego sądowego. Biegły działa na polecenie Policji lub Prokuratora. Wydaje opinie, zbiera informacje i  dowody dla Policji i Prokuratury na temat zdarzenia wypadkowego na budowie. Dokładnie sprawdza dokumenty, prowadzi ustalenia co do obowiązku odpowiedzialności – kto i za co jest odpowiedzialny oraz realizacji zadań przy należytej staranności. Przygotowuje opinię do postępowania i przewodu sądowego: kto odpowiada i kto się przyczynił do powstania wypadku. Ustala również czy doszło do popełnienia przestępstwa albo wykroczenia. Biegły sądowy bada procesowo od końca czyli od wypadku do początku np. wykonywania czynności, czy dnia pracy. Biegły nigdy nie decyduje o winie i wyroku.

Piąty panel konferencji poprowadził reprezentant Polskiej Grupy ratownictwa medycznego Pan Szymon Kozłowski. W części teoretycznej zaprezentował podstawowe obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia możliwości udzielenia pierwszej pomocy w miejscu pracy. Pokazał prawidłowe apteczki i odpowiednie ich wyposażenie zależnie od zagrożeń występujących na stanowiskach pracy. Poruszył też temat szkolenia pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy. Omówił przykłady nagłych zachorowań i wypadków: odpowiednie zachowanie ratujących, rozpoznanie sytuacji, reagowanie i zasady udzielania pierwszej pomocy. Szczególną uwagę zwrócił na pierwszą pomoc przy upadkach z wysokości. Część praktyczna szkolenia umożliwiła uczestnikom wykonanie kilku ćwiczeń praktycznych, takich jak: udzielenie pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej po upadku z wysokości, obsługa defibrylatora AED, przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na manekinach.

Dla wszystkich osób biorących udział w konferencji były dostępne bezpłatne materiały informacyjne i szkoleniowe.

Konferencja była bardzo ciekawa i niewątpliwie bardzo nam potrzebna.

Opracował:

Urszula Lipińska