2014

Wydarzenia 2014

 


Seminarium
              04.05.2014 - opracowała Urszula Lipińska

W dniach 03-06 kwietnia 2014 roku odbyło się kolejne już zorganizowane przez Zarząd OSPS BHP seminarium szkoleniowe BHP w Kołobrzegu. Uczestnicy seminarium: członkowie oddziału w Pile, pracodawcy i pracownicy służby bhp niezrzeszeni spotkali się w OSW „Chalkozyn”. W seminarium wzięły udział 23 osoby.
Szkolenia prowadzili zaproszeni goście: Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy z oddziału w Koszalinie, przedstawiciele firmy "BIOSAN" z Piły i przedstawiciele Firmy 3M.
                    
                    Podczas seminarium zostały omówione następujące zagadnienia:
                    
                        Zmiany przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy - PIP Koszalin.
                        Zatrudnianie firm zewnętrznych do wykonywania prac specjalistycznych na terenie zleceniodawcy – PIP Koszalin.
                        Sporządzanie niezbędnej dokumentacji w zakresie bhp dla pracowników innych firm wykonujących prace na terenie zakładu        pracy – PIP Koszalin.
                        Ocena ryzyka zawodowego dla osób przebywających na terenie zakładu pracy – PIP Koszalin.
                        Ochrona słuchu i zapobieganie chorobom zawodowym – BIOSAN Piła.
                        Oznakowanie, symbole i normy oraz zasady doboru środków ochrony indywidualnej. Prezentacje środków ochrony indywidualnej, zbiorowej – 3M Nadarzyn Kajetany.
                    
Uczestnicy seminarium zaktualizowali i poszerzyli swoją wiedzę w dziedzinie BHP. Nastąpiła wymiana doświadczeń w dyskusjach  podczas spotkania. Pozyskano nowe kontakty, nawiązana została współpraca. Miła atmosfera sprzyjała realizacji szkoleń.
Był też czas na wypoczynek i zrelaksowanie się. Behapowcy uczestniczyli w zorganizowanej przez Ośrodek  wycieczce z przewodnikiem po Kołobrzegu.

 


Informacja

                                               28.03.2014 - opracowała Urszula Lipińska

           W dniu 28 marca 2014 roku w sali Powiatowego Centrum Edukacji w Pile odbyło się spotkanie robocze wszystkich członków OSPSBHP pilskiego oddziału. W spotkaniu uczestniczyło 25 członków. Spotkanie poprowadził prezes oddziału kol. Zygmunt Jeliński.
Jako pierwszy wystąpił  przedstawiciel firmy TUV NORD  Polska sp. z o.o. Pan Tomasz Kruk. Tematem prezentacji naszego gościa były:
        Normy i standardy jakości dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
        Norma PN- N18001 System zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy ( stosowany w Polsce )
        System zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem zawodowym ( obowiązujący w krajach UE)
Wszyscy członkowie oddziału otrzymają materiały z zakresu omawianych tematów.

          Następnie kol. Elżbieta Dereniowska jako organizator omówiła planowany przebieg seminarium szkoleniowego w Kołobrzegu, przygotowywanego w terminie 03-06 kwietnia br.

Kolejne wystąpienie to sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2013 przedstawione przez członka Komisji kol. Halinę Krzyminiewską-Nowak.
Jako kolejny punkt spotkania odbyła się dyskusja uczestników spotkania i jednoczesne omówienie bieżących spraw oddziału.
W dalszej kolejności prezes oddziału kol. Zygmunt Jeliński zapoznał członków Stowarzyszenia z planem działań na rok 2014. Przedstawił też sprawozdanie z działalności oddziału za rok poprzedni.
Jako ostatni zabrał głos skarbnik oddziału kol. Dariusz Jakubowski, który zaprezentował sprawozdanie finansowe za rok ubiegły.

Na tym spotkanie zakończono.

                                                                             

                Przygotowanie: Elżbieta Dereniowska,

                Opracowanie: Urszula Lipińska.